18. Učení o Sobotě jako Boží pečeti ve Zjevení Jana

18. Učení o Sobotě jako Boží pečeti ve Zjevení Jana

Led 31

Toto by měl být už poslední článek špatného učení adventismu sobotě. Upřímně jsem rád, že jsem se celým tématem prokousal. Tento článek se zabývá učením adventismu ohledně významu soboty ve Zjevení jako pečeti věřících před druhým příchodem Ježíše. V oficiální knize věrouky adventismu se dočteme: ,,Sobota je trvalým znamením věčné smlouvy mezi Bohem a jeho lidem.“ (Věroučný bod...

17. Učení o Sobotě v listu Židům

17. Učení o Sobotě v listu Židům

Led 25

4) Pravé odpočinutí Tak, a jsme u posledního textu z epištol, který se zabývá sobotou. Je to text, který je napsaný složitě, protože spojuje ve větách vždy více témat dohromady. Je to také text, kterým někteří adventisté obhajují všeobecné ustanovení týdenní soboty pro všechny. Nejprve chci, abyste si všimli, že tento list je od ostatních epištol odlišný právě tím, komu je určen. Listy Římanům,...

16. Učení o Sobotě v listu Galatským

16. Učení o Sobotě v listu Galatským

Led 18

3) Galatským 4 – Dodržujete ustanovení pro dny, měsíce, období a roky Třetí text s narážkou na sobotu je v listu Galatským 4. kapitole. Zní takto: ,,Dodržujete ustanovení pro dny a měsíce, období a roky! Bojím se, aby úsilí, které jsem vám věnoval, nebylo nakonec nadarmo.“ (Galatským 4,10-11) Nejdříve něco o kontextu epištoly. Celá kniha Galatským je sepsaná v duchu horlivosti....

15. Učení o Sobotě v listu Koloským 2

15. Učení o Sobotě v listu Koloským 2

Led 14

2) Koloským 2 – Neodsuzování za soboty Druhý text z epištol, kterým se budu zabývat je v listu Koloským. Kolosy byly řecké město a v době před přijetím Pavla zde žili většinou pohané žijící podle řecké mytologie. Po příchodu apoštola (pravděpodobně Epafras) (Kol 1,7) někteří přijali evangelium a v těchto křesťanech začal Duch Svatý působit lásku (Kol 1,8). Pavel jim poté píše odněkud z...

14. Učení o Sobotě v listu Římanům 14

14. Učení o Sobotě v listu Římanům 14

Led 11

Tyto články nebudou sice posledními články ohledně soboty, ale věřím, že jsou z celého celku článků o sobotě ty nejdůležitější. Proč? Protože tyto články nebudou pouze poukazovat na ,,něco, co je v adventismu špatně“, ale místo toho budou podle veršů z bible ukazovat, jak má vypadat novozákoní pochopení role soboty v životě křesťanů a to křesťanů bez židovského původu, kterým jsem já sám,...