18. Učení o Sobotě jako Boží pečeti ve Zjevení Jana

18. Učení o Sobotě jako Boží pečeti ve Zjevení Jana

Led 31

Toto by měl být už poslední článek špatného učení adventismu sobotě. Upřímně jsem rád, že jsem se celým tématem prokousal.

Tento článek se zabývá učením adventismu ohledně významu soboty ve Zjevení jako pečeti věřících před druhým příchodem Ježíše.

V oficiální knize věrouky adventismu se dočteme:

,,Sobota je trvalým znamením věčné smlouvy mezi Bohem a jeho lidem.“

(Věroučný bod ,,Sobota“ – Adventisté sedmého dne věří, str. 298)

,,Přikázání o sobotě plní úlohu pečeti Božího zákona.“

,,Mezi deseti přikázáními právě přikázání o sobotě obsahuje důležité prvky pečetě.“

Protože pouze čtvrté přikázání ukazuje, na základě jaké autority bylo Desatero vydáno, ,,obsahuje Boží pečeť“ jako důkaz své pravosti a závaznosti.“(Adventisté sedmého dne věří str. 302)

Jak už jsem psal v článku č.12 Učení O Sobotě od Sinaje, tak část toho, co zde adventismus píše, je pravdivá, ale část ne. Přikázání o sobotě opravdu v sobě zahrnuje Boha jako stvořitele, nebo vykupitele (Záleží, na jestli je znění z Exodu nebo Deuteronomia). A opravdu byla sobota znamením smlouvy mezi Bohem a jeho lidem. Tímto lidem však byl pouze Izrael. Pohané na této smlouvě neměli nikdy podíl (Ef 2,11-12). A podle Žd 8 ani tato smlouva nakonec nebyla věčná.

V článku – O Sobotě od Sinaje – se také věnuji nesprávné konstrukci, která vede k tvrzení, že ,,pouze čtvrté přikázání ukazuje, na základě jaké autority bylo Desatero vydáno”. Protože Bůh se Izraelcům představil i svou moc ukázal již daleko dříve, než na Sinaji ve čtvrtém přikázání.

Není také správné tvrdit, že bible nazývá sobotu pečetí. Bylo to znamení, ne pečeť.

Nejblíže tomuto smyslu je text z Dt 6,4-9, kde se píše o tom, že si Izraelci mají Boží slova v srdci a nařízení a přikázání mají vštěpovat a oznamovat svým synům během celého dne a mají si je uvázat jako znamení na ruku a mít je jako pásek na čele mezi očima. Napsat si je mají také na veřeje svého domu a na své brány.

V kontextu celé kapitoly je ale jasné, že:

1) to není pečeť

2) šlo o vícero přikázání, než jen jedno

3) v celé kapitole není zmínka o sobotě, i když např. o chození za jinými Bohy ano

4) výzva k uvázání na ruku, mezi oči, na veřeje domu a brány je pravděpodobně metafora – Izraelci měli přikázáními překypovat v myšlení, jednání, ve svém domě i v branách města.

Sobota opravdu byla důležitým znamením mezi Bohem a Izraelem.

Adventismus však tato tvrzení používá proto, aby přikázání o sobotě přenesl i na křesťany a to už bible neříká.

Adventismus je ve svých oficiálních vyjádřeních ohledně soboty jako pečetě opatrnější, do adventismu patří ale také knihy EGW, které ,,promlouvají s prorockou autoritou“ a církev (GK) doporučuje ,,zvýšit snahu její spisy vydávat a rozšiřovat po celém světě.“ ( stanovisko GK Utrecht 1995 ohledně ,,Důvěry v Ducha Prorockého“)

https://www.adventist.org/en/information/official-statements/statements/article/go/-/confidence-in-the-spirit-of-prophecy/

A tyto knihy mluví o sobotě jako Boží pečeti jasně:

,,Pečeť Božího zákona se nachází ve čtvrtém přikázání. Je to jediné ze všech deseti přikázání, které uvádí jméno i titul Zákonodárce. Představuje Ho jako Stvořitele nebe i země a ukazuje, že proto Bohu náleží přede vším ostatním naše úcta a uctívání. Kromě tohoto údaje Desatero neuvádí nic, co by ukazovalo totožnost Zákonodárce. Když papežství změnilo sobotu, odstranilo tím z Božího zákona pečeť.“ (GC 452)

http://www.ellenwhiteova.cz/velky-spor-veku/26-dilo-obnovy/search/

,,Sobota bude velkým zkušebním kamenem věrnosti, protože je to zvlášť popíraný článek pravdy. Až budou lidé podrobeni závěrečné zkoušce, bude jasně vymezena hranice mezi těmi, kteří Bohu slouží, a kdo mu neslouží. Zachovávání nesprávného dne odpočinku v souladu se zákony státu, ale proti čtvrtému přikázání, bude projevem věrnosti moci, která je Bohu nepřátelská. Zachovávání pravé soboty jako výraz poslušnosti Božího zákona bude důkazem věrnosti Stvořiteli. Jedna část lidí přijetím znamení podřízenosti světské moci přijme znamení šelmy, druhá, která se rozhodne, že zůstane věrná Boží autoritě, přijme Boží pečeť. „(GC 605)

http://www.ellenwhiteova.cz/velky-spor-veku/38-posledni-varovani/search/

,,Nepřátelé Božího zákona, duchovními počínaje a posledním členem konče, pak nově pochopí, co je pravda a povinnost. Příliš pozdě poznají, že sobota čtvrtého přikázání je pečetí živého Boha. „(GC 640)

http://www.ellenwhiteova.cz/velky-spor-veku/40-vysvobozeni-boziho-lidu/search/

Podle adventismem uznávané EGW je Sobota pečetí Božího lidu i pro křesťany a je také znamením/důkazem věrnosti Bohu. Věrností sobotě přijímají věřící ,,Boží Pečeť”. A na konci světa před druhým přichodem Ježíše Krista se podle EGW zachrání pouze ti křesťané, kteří přijmou Boží pečeť dodržováním soboty.

Zde se EGW odkazuje na události popsané ve Zjevení 7, 2-3:

,,A hle, jiný anděl vystupoval od východu slunce; v ruce držel pečetidlo živého Boha a mocným hlasem volal na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno škodit zemi i moři: „Neškoďte zemi, moři ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!“

Tak se na ten text podíváme!

1) Pečetidlo nese anděl a označuje jím lidi. Tedy přijetí pečeti se přijímá od anděla a ne dodržováním soboty!

2) Kontext dalšího verše říká, že těchto lidí bylo pouze 144 000! ,,Pak jsem slyšel počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc označených ze všech pokolení Izraele:“ (Zj 7,4)

Tito lidé ale nejsou jediní, kdo jsou ve Zjevení ukázáni, jako zachránění.

Ve stejné kapitole o kus dále se dočteme: ,,Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. „(Zj 7,9)

Je naprosto jasné, že tento zástup jsou zachránění lidé z celé země. Není tedy možné, aby Sobota byla oddělující pečetí, bez které se nedostanete do nebe!!!! To by se muselo toho dožít pouze 144 000 světitelů soboty.

A také by od roku 1844 mohlo být spaseno jen 144 000 lidí (více není místo, jen pro křesťany, co žili dříve, kdy Boží lid ještě ,,nebyl zkoušen pravdou o sobotě” ti snad mohou do nebe i bez dodržení soboty:-)

Jestliže by spasených křesťanů mohlo být pouze 144 000, tak to bychom se dostali věroukou někam mezi ,,Svědky Jehovovy“.

3) Těchto 144 000 označených je podle Zjevení z pokolení Izraele, tedy ne z pohanů (což je dnes v adventismu většina). A ve Zjevení se dále píše, že jsou to ti, kteří nikdy nelhali, jsou muži, nikdy nespali s ženou – jsou panici. A byli vykoupeni jako první z lidstva. (Možná narážka na událost v Mt 27,52-53 , kde se při ukřižování otevřely hroby a mnozí zesnulí svatí byli vzkříšeni).

Závěr tedy zní, že texty ze Zjevení o pečeti nedávají žádný důvod si myslet, že pečetidlem křesťanů, které uděluje anděl, bude jednou ,,svěcení soboty”!

Podle bible Anděl označuje pečetí jen některé zachráněné a tito mají poté nějaká privilegia (např. znají píseň, kterou nikdo jiný nezná).

Pečeť křesťanů

Bible v novém zákoně ale mluví i o pečeti všech křesťanů. Tato pečeť má být křesťanům ujištěním, že patří Bohu a budou vykoupeni – spaseni – zachráněni do nebe.

Pečetí křesťanů je podle bible:

Efezkým 1,12-14 …,,abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy.“

Efezkým 4,30 ,,A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. „

2 Korintským 1,21-22 ,,Ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný základ v Kristu a kdo si nás posvětil, je BůhOn nám také vtiskl svou pečeť a do srdce nám dal svého Ducha jako závdavek toho, co nám připravil.“

Takže mám pro adventismus novinku:

Pečetí křesťanů není sobota, ale Duch Svatý!

A nebude vám přidána a zase odebírána na základě vašeho docházení do sboru, ale byla vám vtisknuta už při uvěření evangeliu jako záruka, že budete zachráněni! Proto se o ní mluví jako o závdavku, abyste mohli mít smělou důvěru a jistotu ve své spasení.

Řekněte NE sinusovce (jednou jsi dole jednou nahoře) podle aktuální bezhříšnosti, nebo podle vyznanosti vašich hříchů a jejich opuštění kvůli vyšetřujícímu soudu.

Vy jako křesťané máte pečeť Ducha Svatého jako závdavek! Vaše naděje ve spasení a život věčný má být pevná a jistá právě kvůli pečeti, kteoru jste dostali.

Znamení Křesťanů

Ještě se dá v bibli hledat znamení křesťanů. Protože znamením mezi Bohem a Izraelem byly právě ty soboty. I když nejen týdenní.

Znamení křesťanů – Ježíšových učedníků – je v novém zákoně také ukázáno:

Jan 13,35 ,,Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“

Marek 16,17-18 ,,Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“ „

Marek 16,20 ,,Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. „

Skutky 2,43 ,,Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení.“

Skutky 4,30 ,, …a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše.“

Skutky 5,12-13 ,,Mezi lidem se rukama apoštolů dálo mnoho znamení a divů. Všichni se svorně scházeli v Šalomounově sloupoví a nikdo jiný se neodvažoval k nim přidružit, ale lid je chválil a ctil.“

Znamením křesťanů tedy je láska jedněch k druhým a Boží moc, která provází jejich slovo.

Ani zde nenalezneme nic o sobotě.

Svatí, kteří zachovávají Boží přikázání

Tak a máme tu poslední text z bible, na který se adventismus odvolává jako na důkaz, že křesťané musí být věrní desateru a sobotě zvláště.

Zjevení 12,17 ,,Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova. „

Zjevení 14,12 ,,Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“

Oba texty ze Zjevení mluví o té skupině (ostatní její potomstvo a svatí), jako o těch hodných, těch dobrých na Boží straně. Obě skupiny jsou charakterizovány tím, že zachovávají Boží přikázání.

Adventismus je s tím hotov raz dva. Přikázání je desatero a svědectví Ježíšovo jsou knihy EGW.

Protože jsme však v předchozích článcích nenašli v celé bibli žádný příkaz pro křesťany z pohanů, aby světili sobotu a o zákonu včetně desatera jsme zjistili, že ,,pomíjí“( 2 Kor 3,7-11), navrhuji prozkoumat, jestli v novém zákoně nejsou i nějaká další Boží přikázání, která jsou křesťanům dána.

Autorem Zjevení je apoštol Jan, který napsal i Evangelium a 3 listy  epištoly. Pokud chceme zjistit, co Jan myslí slovy přikázání, pojďme se podívat do jeho dalších knih bible, kde o tom píše.

Nalezl jsem 5 zmínek v Evangeliu Jana a v Jeho epištolách, kde se mluví o přikázání (1. mluví o zvěsti) a všechny mluví o stejném přikázání:

Jan 13,34 ,,Nové přikázání vám dávám (Ježíš), abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.“

Jan 15,10-12 ,,Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná. To je mé (Ježíš) přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.

Jan 15, 17 ,,To vám přikazuji (Ježíš), abyste jeden druhého milovali.“

1 Janova 3,11 ,,Neboť to je zvěst, kterou jste slyšeli od počátku: abychom se navzájem milovali.

1 Janova 3,23 ,,A to je jeho (Boží) přikázání: věřit jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovatjak nám přikázal.

1 Janova 4,21 ,,A tak máme od něho (Boha) toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.

2 Janova 1,4-5 ,,Velice jsem se zaradoval, když jsem mezi tvými dětmi našel takové, které žijí v pravdě, jak jsme dostali přikázání od Otce. A nyní tě prosím, paní, ne že bych ti psal nové přikázání, ale připomínám to, které máme od počátku: abychom milovali jedni druhé.

Takže, když ve Zjevení Jana nacházíme na dvou místech zmínku, že ostatek, nebo svatí zachovávají Boží přikázání, tak mnohem větší smysl a soulad s ostatními místy bible dává, že Jan mluvil o přikázání milovat své bližní, nebo jak Ježíš říká, i své nepřátele, neboť toto příkázání křesťané v novém zákoně opakovaně slyšeli, zatímco o sobotě křesťanům z pohanů v NZ nikde nikdo nepíše.

Závěr:

1) Z bible nelze vyčíst, že by sobota byla pečetí křesťanů – tou je Duch Svatý.

2) I když se ve Zjevení mluví o zapečeťování, tak se týká jen úzkého vybraného okruhu věřících, křesťané obecně přijímají svou pečeť, když uvěří slovu pravdy – evangeliu.

3) Nedodržováním soboty tedy nepřijímáte automaticky znamení šelmy, nevyřazujete se ze spasení a neodpadáte od Boha. To na čem záleží a bude záležet, je láska jedněch k druhým i ke svým nepřátelům. To je přikázání, které máme od Boha i Ježíše.

4) Toto je další učení, které v adventismu lidem krade jistotu spasení a přidává jim strach z druhého příchodu Ježíše. Toto učení je také dalším učením, které vede k izolaci od ostatních křesťanů (kteří se nescházejí v sobotu) a dívání se na ně skrz prsty.

V příštím článku se budu věnovat učení adventismu o čistém a nečistém mase.