15. Učení o Sobotě v listu Koloským 2

15. Učení o Sobotě v listu Koloským 2

Led 14

2) Koloským 2 – Neodsuzování za soboty Druhý text z epištol, kterým se budu zabývat je v listu Koloským. Kolosy byly řecké město a v době před přijetím Pavla zde žili většinou pohané žijící podle řecké mytologie. Po příchodu apoštola (pravděpodobně Epafras) (Kol 1,7) někteří přijali evangelium a v těchto křesťanech začal Duch Svatý působit lásku (Kol 1,8). Pavel jim poté píše odněkud z...

14. Učení o Sobotě v listu Římanům 14

14. Učení o Sobotě v listu Římanům 14

Led 11

Tyto články nebudou sice posledními články ohledně soboty, ale věřím, že jsou z celého celku článků o sobotě ty nejdůležitější. Proč? Protože tyto články nebudou pouze poukazovat na ,,něco, co je v adventismu špatně“, ale místo toho budou podle veršů z bible ukazovat, jak má vypadat novozákoní pochopení role soboty v životě křesťanů a to křesťanů bez židovského původu, kterým jsem já sám,...

13. Učení o Sobotě v evangeliích a skutcích

13. Učení o Sobotě v evangeliích a skutcích

Lis 13

Tento další článek, v pořadí už třetí, píši hlavně pro úplnost. Abych pokryl v tématu všechny části bible a vyvrátil co nejvíce mýtů, obhajující špatné učení adventismu o závazné sobotě pro všechny lidi na zemi. V prvním článku „o sobotě“ jsem ukázal, že příkaz pro všechny lidi dodržovat sobotu při stvoření země v Genesis nikdy nebyl vydán. Poprvé je zmíněn až u Izraelců, kterým Bůh...

12. Učení o Sobotě od Sinaje

12. Učení o Sobotě od Sinaje

Říj 08

Další ze série článků o sobotě se tentokrát bude věnovat textům o sobotě v období Staré smlouvy/ starého zákona ještě před narozením a působením Ježíše. Tomuto úseku se budu věnovat nejen pro celistvost tématu o sobotě a jejímu pochopení, ale také proto, že v adventismu existují časté nesprávné výklady textů o sobotě právě z doby Staré smlouvy. Jako poklad pro učení adventismu budu i tentokrát...

11. Učení o Sobotě před Sinají

11. Učení o Sobotě před Sinají

Zář 22

Další špatné učení adventismu se týká soboty a jejího významu. O tomto tématu postupně napíši několik článků, aby pokryly téma v celé bibli. První článek se týká adventistického učení, že přikázání/nařízení o sobotě bylo lidem dáno již při stvoření světa. Ve věroučném článku číslo 19 „o Sobotě“ z knihy: ,,Adventisté sedmého dne věří“ z roku 1999 se píše na straně 298:...

10. Učení o Božím Zákonu – určen všem, nebo jen vyvoleným

10. Učení o Božím Zákonu – určen všem, nebo jen vyvoleným

Zář 22

Třetí důležitá vlastnost Božího zákona, které se chci věnovat, je zasazení do kontextu smluv. Adventisté totiž předpokládají, že Boží zákon a požadavky na lidi se za celou dobu trvání země nemění. Není výjímkou, když je uslyšíte říkat, že nová smlouva je vlastně stejná jako ta stará a že to je jen aktualizace. Dokonce jsem na jednom neoficiálním adventistickém webu četl, že nová smlouva je...