01. Učení o konci světa roku 1844

01. Učení o konci světa roku 1844

Zář 22

První ze seznamu špatného učení Adventismu je učení o Bohem vedeném hlásání o blížícím se konci světa a druhém příchodu Ježíše Krista v roce 1843/1844.

Adventisté, kteří vznikli z milleritského hnutí, dodnes věří v Boží povolání Williama Millera. Věří, že Bohem povolané bylo i poselství, které hlásal – že druhý příchod Ježíše Krista a konec světa nastane roku 1843/1844.

Důkazy uvádím z knih jejich prorokyně, Ellen Gould Whiteové, jejíž spisy mluví podle církve s prorockou autoritou a jsou Bohem inspirovány! Nyní zmíním několik textů z knihy Velký spor věků (Great Controversy) nebo také Vítězství lásky Boží, která je nejvíce propagovanou knihou od adventistů, napsaná Ellen Whiteovou. Číslo znamená stranu v anglickém stránkování a příslušnou stať lze nalézt také online. 

Čerpal jsem odtud:

http://www.velkysporveku.eu/vsv/  

http://www.ellenwhiteova.cz/velky-spor-veku/ tento dokaz je neoficielní adventistický web s knihami online.

https://egwwritings.org zde se nacházejí texty v anglickém originále a jejich znění je rozhodující.

Seznam textů:

GC 317 William Miller, poctivý a čestný farmář, původně pochyboval o Boží autoritě Písma, upřímně však toužil poznat pravdu. Bůh jej vybral, aby hlásal druhý Kristův příchod.

GC 321 Článek po článku v řetězu pravdy se mu ukazoval jako odměna za úsilí, kdy krok za krokem zkoumal Biblická proroctví. Andělé ovlivňovali jeho mysl a zpřístupňovali Písmo jeho chápání.

GC 329 Miller a jeho přátelé se nejdříve domnívali, že období 2300 dnů skončí na jaře roku 1844. Proroctví však odkazovalo na podzim toho roku.

GC 331 Podobně jako byl prorok Elizeus povolán, aby opustil své voly na poli a přijal plášť, který jej zasvěcoval k prorockému úřadu, tak byl William Miller povolán, aby opustil svůj pluh a ukazoval lidem tajemství Božího království.

GC 335 William Miller projevoval velkou sílu ducha, vycvičenou myšlením a studiem. Přidal k ní nebeskou moudrost, protože se spojil se zdrojem moudrosti. Byl to muž ryzí povahy, budil úctu a vážnost všude, kde si cenili poctivosti a mravní bezúhonnosti. Spojoval opravdovou laskavost srdce s křesťanskou pokorou a sebeovládáním. Byl pozorný a vlídný ke všem, vždy ochotný vyslechnout názory druhých a zvážit jejich argumenty. Bez předpojatosti a rozčilování posuzoval všechny názory a každé učení Božím slovem. Jeho zdravý úsudek a dokonalá znalost Písem mu umožňovaly odmítnout bludy a odhalit klam.

GC 336 Původce všeho zla se snažil nejen mařit vliv adventního poselství, ale také zničit jeho hlasatele. Když Miller přednášel svým posluchačům pravdy Písma, káral jejich hříchy a rušil jejich sebeuspokojení, vzbudila jeho přísná a otevřená slova jejich nepřátelství.

GC 337 Jeho nepřátelé se rozhodli, že až bude odcházet ze shromáždění, zabijí ho. Andělé však stáli na stráži a jeden z nich v podobě muže vzal Božího služebníka za ruku a vyvedl ho z rozzuřeného davu do bezpečí. Své dílo ještě nedokončil, a tak satan a jeho pomahači zažili jen zklamání, když se jim nepodařilo provést, co měli v úmyslu.

Z výše uvedených citátů vyplývá, že EGW jako prorokyně církve věří a vyučuje, že:

1) Sám Bůh vybral Williama Millera, aby hlásal druhý Kristův příchod!

2) William Miller byl povolán Bohem, podobně jako byl Elíša (Elizeus) povolán, aby se stal prorok!

3) Správný výklad písma zpřístupňovali Millerovi sami andělé!

4) William Miller projevoval velkou sílu ducha a k ní přidal nebeskou moudrost. Spojil se se zdrojem moudrosti!

5) Jeho dokonalá znalost písem mu umožňovala odhalit klam a odmítnout bludy!

6) Protesty proti jeho poselství pocházely od ďábla.

Člověk by čekal, když čte takové ódy na někoho, že přichází přinejmenším nový Mojžíš!!!

Takže jak to dopadlo?

Špatně :-(

Konec světa se nekonal.

Ježíš nepřišel.

Hlásané proroctví se nenaplnilo.

Předpověď o konci světa podle W. Millera se nesplnila !!!

Dnes už nám to může přijít normální, naposledy jsme zažili něco podobného před rokem 2012 a Májským kalendářem. Můžeme tedy dnes být poněkud otupělí. Jestliže je však v adventismu někomu připisována taková důležitost jako Williamu Millerovi, je namístě prověřovat jeho ovoce a rozsuzovat.

A právě zde vidíme odvrácenou stranu adventismu. Normální by bylo říci, že Miller chyboval, spletl se při výpočtech a tedy nebyl ve výpočtech a jejich kázání vedený Bohem a nebyl reformátor. Jeho učení bylo jen slepou uličkou. Také by bylo namístě omluvit se za výše zmíněné silné výroky o dokonalé znalosti písem a Božím vedení v díle Ellen White.

Bible k rozsuzování říká:

Deuteronomium 18,21-22  V srdci si asi říkáš: „Jak poznáme slovo, které Hospodin nepromluvil?“  Nuže , promluví-li prorok jménem Hospodinovým a věc se nestane a nesplní, nepromluvil to slovo Hospodin. Opovážlivě je mluvil ten prorok sám; nelekej se toho.

1.Tesalonickým 5:21 Všecko zkoumejte, dobrého se držte,

1.List Janův 4:1 Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.

Tedy buď mluvil William Miller pouze sám za sebe, i když si myslel že je vedený Bohem, nebo hůře byl vedený nečistým duchem jakožto falešný prorok. ( Je otázkou: Mohlo to být nevědomé vedení?)

Ať už tak nebo tak, Miller řekl, že Ježíš přijde na zem roku 1843-4 a Ježíš nepřišel. Bůh a Ježíš neposílá proroky, aby lhali. Tedy tu zvěst mu nevnukl Bůh a nebyl to Bůh, kdo by ho vedl, aby ji kázal. Nebyl to Bůh ani Boží andělé, kdo by ho vyučovali Písmu!

Co však praví adventismus skrze EGW?

Prý za to může Bůh! Podle adventismu je naprosto v pořádku, že prorok lhal a věc se nestala. Právě tak si to Bůh přál, aby tím zkoušel svůj lid. Dokonce tu chybu před Millerem schoval!!!

Ellen White k tomu říká:

GC 373   Bůh chtěl svůj lid vyzkoušet. Jeho ruka zakryla chybu, která vznikla při výpočtu prorockých období.

GC 374   Očekávaná doba minula, a Kristus nepřišel, aby svůj lid vysvobodil. Lidé, kteří s upřímnou vírou a láskou očekávali svého Spasitele, zažili trpké zklamání. Boží záměr se však splnil. Bůh vyzkoušel srdce těch, kdo tvrdili, že čekají na Kristův návrat.

Obzvláště komicky vypadají vedle sebe postavené statě z Velkého sporu:

GC 335   Jeho zdravý úsudek a dokonalá znalost Písem mu umožňovaly odmítnout bludy a odhalit klam.

GC 373   Bůh chtěl svůj lid vyzkoušet. Jeho ruka zakryla chybu, která vznikla při výpočtu prorockých období.

Závěr z velkého sporu tedy zní, že William Miller splnil svou úlohu naprosto dokonale I když hlásal věc, která zmátla a zklamala více než milion lidí v Americe. Nemohl přece odhalit chybu ve výpočtu, když ji zakryl sám Bůh!!! A Bůh tím chtěl vyzkoušet srdce svého lidu.

Tedy obraz Millera je stále svatý, zatímco obraz Boha je najednou nesrozumitelný, až krutý, ale na Boha se přece zlobit nemůžeme že?

Všimněte si, že již od samého základu, je v adventismu dvojí metr. Jestliže by jiný prorok, než jejich vlastní, prorokoval a nestalo by se to, byl by odsouzen jako falešný prorok, nebo člověk skrze něhož Bůh nemluvil. Jeho kritici by byli prozíraví jako Izraelci, nebo Berojští, kteří všechno měřili Písmem.

Zde však Ellen Whiteová, jako autorita, i po revizích knihy píše, že William Miller byl Bohem vedený a anděly vyučovaný a chráněný. Zatímco ostatní lidé, kteří těmto výpočtům a kázáním nevěřili a logicky je odmítli, (když se opravdu nic nestalo) jsou zde popsáni jako zbloudilí, ďáblem vedení, duchovně ochablí a stávají se babylónem který zavrhl Boží světlo.