02. Výklad Daniele 8 a 9 vedoucí k roku 1844

02. Výklad Daniele 8 a 9 vedoucí k roku 1844

Zář 22

Původní Millerův výklad lze najít v díle Velký spor věků od EGW např. zde:

http://www.velkysporveku.eu/vsv/18-americky-reformator/

Nejdřív jej stručně shrnu. Miller si přečetl z knihy Daniel 8,9-14. Jeden ze svatých se ptá – jak dlouho to bude trvat, než dojde svatyně očištění? A anděl odpovídá, že svatyně dojde očištění až po 2300 večerech a jitrech.

Tedy Miller věřil, že svatyně = země. Podle něj tedy po 2300 letech došla očištění země od hříchu = druhý příchod, nebo-li konec světa. Tolik k symbolickému pochopení části Daniele 8.

Pak už jen Miller hledal, od kdy tento druhý příchod/ konec počítat. Odpověď našel v Danieli 9, kde se nachází jiné proroctví. V kapitole 9 je proroctví, které začíná vyjitím slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma. Když dosadíme počátek tohoto proroctví do doby vydání Artaxerxova dekretu r. 457 př.n.l. (Ezdráš 7,12-26) a použijeme princip rok za den, tak podle jednoho výkladu proroctví předpovídá pokřtění/ začátek služby Ježíše jako pomazaného vévody v roce 27AD (AD= před Kristem) a jeho smrt po 3,5 letech služby, tedy v polovině týdne (7 let) na jaře r. 32 AD.

Tento výklad Daniele 9 má tedy po použití principu den za rok pevně vložený počátek i konec v dějinách.

Miller se tedy rozhodl počítat rok 457 BC (BC= před Kristem) i jako začátek období 2300 dnů/ let z kapitoly 8.

No a – 457 + 2300 = 1843 a protože neexistoval rok 0, ale -1 a pak hned 1 tak je to 1843+1=1844

Této chyby si všiml Miller později, nejprve jeho výpočet konce světa a druhého příchodu končí také roku 1843.

Miller jakožto schopný vykladač symbolů našel ,,biblické podklady“ k tomuto datumu ještě několika dalšími způsoby, například i proroctvím o 2520 dnů/ let. Tyto další způsoby, jak se dopočítat k roku 1843/4 se už dnes v adventismu nepoužívají. Pravděpodobně proto, že jejich spolehlivost je velice chatrná a do očí bijící.

Jak uvidíte níže, ani nejznámější Millerův výpočet pro rok 1844 z Daniele 8 a 9 nestojí na správném výkladu bible.

Biblická opora zavrhnutí Millerova výkladu Daniele 8 a 9

1) Očištění svatyně neznamená očištění země od hříchu

William Miller zastával předpoklad, že očištění svatyně znamená očištění země od hříchu. Adventisté sice toto dodnes chápou jako chybu, ale na druhou stranu Ellen Whiteová ve Velkém Sporu píše, že Millera vybral Bůh, aby hlásal Jeho druhý příchod (očištění země od hříchu = druhý příchod Ježíše). EGW nepíše, že by Bůh povolal Millera, aby hlásal přechod Ježíše do jiné svatyně.

Museli bychom tedy věřit, že Bůh povolal Millera, aby hlásal něco, co není pravda. Dále EGW píše, že andělé Millerovi zpřístupňovali písmo k pochopení; že se Miller spojil s nebeským zdrojem moudrosti, a jeho dokonalá znalost písem mu umožňovaly odmítnout klam a blud.

Jakto, že se tedy nakonec jeho proroctví o druhém příchodu nevyplnilo?

Popisy Millerova požehnaného kázání od EGW rozebírám v předchozím článku – Učení o konci světa roku 1844.

Výklad symbolu ,,očištění svatyně“ nemůže znamenat očištění země od hříchu, protože ve stejné kapitole Daniele dochází ke ,,znečištění/ zpustošení svatyně“ a potom by pustošení a znesvěcení svatyně muselo znamenat pád země do hříchu.

Zpustošení svatyně a každodenní oběti ale v Danieli 8 rozhodně nemůžou znamenat pád země do hříchu, neboť podle Danielova vidění se zpustošení svatyně a každodenní oběti stává až poté, co naroste malý roh a ten vyráží až po kozlovi a beranovi (Da 8,3-11). A podle výkladu vidění samotným andělem Božím kozel a beran jsou králové Médští a Perští (Da 8,20).

Jestliže kozel a beran jsou králové kteří, žili minimálně v době po Babylónu a jeho pádu a teprve potom vzejde malý roh, který zpustoší svatyni a zruší každodenní oběť, pak toto zpustošení nemůže znamenat pád země do hříchu, který se udál v ráji o mnoho set až tisíce let dříve.

A jestliže ve vidění zpustošení svatyně a zastavení oběti neznamená pád země do hříchu, pak logicky nemůže opětovné očištění této svatyně a návrat k obětem znamenat očištění země od hříchu.

Navíc v textu je pošlapání svatyně těsně v souvislosti se zrušením každodenní oběti. Výklad, že svatyně je země a pustošení je pád do hříchu by také musel vysvětlit, co znamená ta každodenní oběť od doby stvoření světa.

Vidění spíš popisuje skutečné události ve skutečné svatyni, kterou znali Izraelité.

Dále v kapitole 8 je mezi zpustošením Svatyně a jejím očištěním pouze 2300 večerů a jiter! Podle rodokmenů a datování v bibli je však země v hříchu od stvoření, tedy déle než 6000 let.

Sotva tedy může být pravdivý výklad svatyně = země a znečištění = hřích. Svatyni znečistil/ zpustošil malý roh, který povstal až po kozlu a beranu. Pád do hříchu přitom určitě způsobil Adam, Eva a had (beran, kozel ani malý roh v Genesis není).

Očištění Svatyně tedy rozhodně není očištění země od hříchu!

2) Král a malý roh není totožný s malým rohem z předchozí kapitoly jakožto Papežský Řím.

Adventisté dodnes věří, že malý roh v Danielovi 7 i 8 představuje protibožskou mocnost – římskou církev s Papežem v čele. Nechme stranou výklad 7 kapitoly Daniele, podle které by malý roh mohl opravdu být Papežstvím. Zde v Danieli 8 je jiný malý roh.

Porovnání

Malý roh z Daniele 7                                                                               Malý roh z Daniele 8

Vychází ze čtvrtého zvířete,                                                                     Výchází z druhého zvířete (Da 8,5)

které je odlišné od předchozích (Da 7,7) 

Ve výkladu adventistů                                                                              Ve výkladu anděla (Da 8,20)

je čtvrté zvíře Řím                                                                                      je druhé zvíře Řecko

Původně má zvíře 10 rohů                                                                       Původně má zvíře 1 a pak 4 rohy

Malý roh vyvrátí tři předešlé rohy                                                           Malý roh vyvrátí jen jeden ze 4 rohů

Svatí jsou vydáni do jeho rukou po dobu                                             Pošlapává svatyni a uvrhuje do zkázy

času, časů a poloviny času (1260 dní/let?)                                          lid svatých po 2300 večerů jiter

Když už bych měl hledat stejný malý roh, jako je ten z kozla / Řecka v Da 8 i v Da 7, tak bych z těch 4 zvířat vybral třetí zvíře, levharta. Ten je také vykládán jako Řecko. Také má čtyři křídla (kozel měl čtyři rohy, říše Alexandra se rozpadla na 4 části a padla do rukou jeho generálům), a také je u levharta naznačen rychlý rozmach pomocí křídel (kozel se nedotýká země, jak přichází ze západu na celou zemi – Alexandr obsadil většinu svého území za krátkou dobu).

To že Daniel 8 kapitola mluví o jiném malém rohu, neznamená, že identifikace malého rohu z Daniele 7 byla chybná, nebo že se papežští jezuité snaží odvrátit pozornost sami od sebe a proto nám podsouvají někoho jiného.

I kdyby to zkoušeli, neznamená to, že si musíme vybrat jen ze dvou výkladů bible – adventistický, kde oba malé rohy jsou papežství, nebo „jezuitský“, který se snaží zakrýt, že Papež je šelma, aby nás postupně mohl všechny ovlivnit, abychom ho nakonec uctívali místo Boha. NE. Existuje normální výklad bible, který respektuje odlišný kontext v každé kapitole a nesnaží se zavděčit nikomu, kromě Boha.

Zkrátka malý roh, symbol, který bojuje proti Svatým, je v 7 kapitole jiný, než ten v 8 kapitole.

To ale není žádná tragédie. V celé bibli nalezneme mnoho jednotlivců, nebo království, skrze které chtěl ďábel zničit Boží lid – Faraón, Amalechité, Haman dekretem v knize Ester, Herodes, Neron a jiní.

3) Daniel 8 a Daniel 9 spolu nesouvisejí v popsaných událostech a proto nelze používat jejich časová období dohromady (počítat -457 + 2300=1844)

Celý důvod, proč Miller došel k závěru že konec světa je roku 1844, byl ten, že míchal děj a časy 2 kapitol, které spolu nesouvisí. Dodnes se v adventismu vykládá Daniel 8 spolu s Danielem 9 a od dekretu Artaxerxe z roku 457 BC (z Ezdráše 7,12-26) počítají 2300 dnů/ let.

Odvolávají se na to, že Daniel v 8 kapitole tomu vidění neporozuměl a pozbyl síly, a proto ho anděl opustil a přišel později, aby mu dořekl, od kdy se začne těch 2300 večerů počítat – a to že je na začátku kapitoly 9.

Důkaz najdete zde: GC str. 324-327 http://www.velkysporveku.eu/vsv/18-americky-reformator/

A) Sloveso ,,odečteno” z verše Da 9,24 NEnaznačuje a NEdokazuje spojení s kapitolou 8

Daniel 9,24 zní v různých překladech takto:

sedmdesát týdnů let je stanoveno tvému lidu…. (ČEP)

Sedmdesáte tého dnů odečteno jest lidu tvému… (BK)

Pro tvůj lid a pro tvé svaté město je vyděleno sedmdesát sedmiletí …(ČSP)

Adventisté ve výkladu této části textu zmiňují i hebrejské znění slovesa ,,chatak“ , které doslova znamená ,,odkrojit“ ,,odřezat“. Dále ve výkladu pokračují, že když něco odkrajuji, nebo odřezávám, tak to musí být z nějakého většího celku. A v tomto případě je to odkrojení 490 let (70 týdnů let) z 2300 let (2300 večerů a jiter) z kapitoly 8.

Souhlasím, že význam ,,chatak“ je odkrojit, odečíst, nebo odřezat, z nějakého většího celku. To je logický význam těchto sloves. Kdykoliv odkrajuji, odřezávám, nebo odečítám, tak to dělám z něčeho většího a tím i něco zbyde. Není třeba to více zdůrazňovat, i české ekvivalenty uchovávají původní význam samy o sobě.

Ale není přece nutně třeba hledat konkrétní číslo většího počtu let, abychom měli z čeho odkrojit.

Text se dá přece zcela normálně pochopit tak, že Izraelskému národu je určena/vyčleněna/odkrojena/stanovena ještě nějaká lhůta/čas, k nějakému cíli, nebo, než se něco naplní. A odkud vyčleněna? No přece z celého dalšího času před nimi.

V proroctví je také dán počáteční bod – od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma. To je dostatečně konkrétní. Daniel a nepotřebuje odpočítávat 2300-490 z Daniele 8 k tomu, aby zde něco pochopil.

Pokud proroctví Daniele 9 opravdu předpovídá počátek služby Ježíše Krista (jeho křtem), jeho 3,5 letou službu a následnou smrt a poté po 3,5 letech ukamenování Štěpána, po kterém se evangelium zcela začalo šířit mezi pohany, pak by slovo ,,odečteno“ mohlo znamenat, že je to zbývající doba, kdy Izrael má šanci být Božím lidem a světlem okolnímu světu. Poté bude jako oliva vylomen a naroubováni budou obrácení pohané. Ale to je jen hypotéza.

Slovo ,,chatak” nebo ,,odečteno” v Da 9,24 nevede k vyhledání nejbližšího jiného symbolického data v předchozí kapitole.

B) Důvod proč není v Da 8 napsáno od kdy se začne počítat těch 2300 večerů a jiter je ten, že se to odpočítává od začátku události – od zpustošení svatyně a zastavení každodenní oběti.

Da 8,8-11 říká, že nejprve kozel porazí berana. Pak na vrcholu jeho moci se zlomí a vyrostou čtyři rohy a až poté z jednoho z nich vyroste malý roh, který zamíří k nádherné zemi a zruší každodenní oběť a rozvrátí příbytek svatyně.

Podle výkladu anděla je jasné, že to vidění, co Daniel dostal, se týká budoucnosti. Týká se doby konce. Nestoudný král povstane, až se naplní míra vzpurných – vidění se uskuteční za mnoho dnů (Da 8,17.23.26).

V době vidění byl třetí rok panování krále Beltšasara – tedy ještě doba vlády Médské říše. Rozhodně to bylo dřív, než nastala porážka Peršanů od Alexandra Velikého. Tedy události o kterých vidění mluví teprve nastanou a to včetně pošlapání svatyně. 2300 večerů a jiter po kterých dojde svatyně očištění, bude tedy od doby, kdy byla svatyně znesvěcena.

Přece před zpustošením svatyně od malého rohu je svatyně v pořádku s každodenní obětí a nepotřebuje dojít očištění. Doba 2300 se počítá od zpustošení do očištění.

A proto nedává žádný smysl spojování s kapitolou 9, která nenavazuje na kapitolu 8.

V jiných knihách bible jako jsou evangelia bylo číslování na kapitoly uměle dodáno až později a text byl původně psán vcelku. V knize Daniel je tomu ještě trochu jinak. Každá kapitola je časově ohraničená a má i svůj samostatný příběh a konec.

C) Andělova řeč z kapitoly 9. nenavazuje na řeč z kapitoly 8.

Adventisté tvrdí, že anděl se v Da 9 vrací, aby dořekl to, co nemohl pro Danielovu slabost říci v kapitole 8.

Ale Kapitola 8 končí přesvědčivě odděleně – anděl říká, vidění, jaké ti bylo řečeno je pravdivé, ale ty je uchovej v tajnosti, protože se uskuteční až za dlouho. Anděl nekončí v půlce věty, ani neříká: ,,zbytek ti řeknu později”. Vyřídil co měl, na závěr to shrnul jako pravdivé a dal Danielovi pokyn k uchování toho v tajnosti.

A v kapitole 9 je jiný příběh. Hned na začátku se dovídáme, že Daniel se zabýval něčím jiným, než 2300 večery a jitry. Daniel se zabýval proroctvím Jeremjáše (Da 9,2)

To co Daniel četl bylo pravděpodobně Jr 25,8-13 a Jr 29,4-14. Jeremjáš v první stati prorokuje, že protože Izrael Boha neposlouchal, pošle svého služebníka Nebukadnesara a na 70 let zpustoší jejich zemi. Po těch 70 letech bude na Babylóňanech stíhat jejich vinu.

V druhé stati Jeremjáš vzkazuje již zajatým a přesídleným židům do Babylóna, aby se tam usídlili, měli děti a modlili se za pokoj toho města, protože tam budou žít 70 let. A až poté splní Bůh své dobré slovo a navrátí je zpět.

Daniel 9,2 začíná tím, že si Daniel toto uvědomí a pochopí, že za zajetí jeho národa si může vlastně ten národ sám. Daniel 9,3-20 je dlouhá stať, popisující, jak se Daniel rozhodl modlit k Bohu a vyznávat hříchy svého národa a prosit o milost a odpuštění.

Daniel 9,20-23 pak popisuje, že ještě než skončil modlitbu, zjevil se mu anděl Gabriel. Ano je zde zmínka, že Daniel ho rozpoznává jako toho muže, kterého poprvé viděl ve vidění, což je odkaz na kapitolu 8, kde nějaký lidský hlas říká: ,,Gabrieli, vysvětli mu to vidění.“ Ale i když Daniel poznává, anděl sám mu oznamuje proč přišel. Říká, že přišel kvůli poučení. Už předtím, když se Daniel modlil, vyšlo od Boha slovo a on, Gabriel přišel, aby mu to slovo oznámil, protože Daniel byl Bohu vzácný.

Když slovo vyšlo v reakci na Danielovu modlitbu a on se nemodlil za 2300 večerů a jiter, ale za návrat svého lidu ze zajetí, tak Anděl mluví o návratu a ne o 2300 večerech.

Je tedy jasné, že Anděl reaguje na Danielovy prosby, které se zabývaly hříchem Izraelců, za které byli odvedeni na 70 let do zajetí; a Daniel si přál, aby jejich trest pominul a jejich zajetí přestalo. Daniel se modlil, aby se mohl on a jeho národ vrátit do Jeruzaléma na Boží horu a do svatého chrámu.

Stručně obsah modlitby Daniele:

Milost národu (Da 9,18), milost pro Jeruzalém (Da 9,16), milost pro svatyni (Da 9,17).

A o čem mluví anděl, který je vyslán aby Danieli odpověděl?

Anděl opět mluví k Danieli ohledně milosti k jeho lidu (Da 9,24), městu (Da 9,25) a svatyni (9,24.)

Neříkám tím, že plně rozumím všem částem tohoto proroctví a jeho pravému výkladu. Říkám tím, že je z textu jasné, že Anděl reaguje v proroctví na předchozí prosby Daniela a mluví k němu mimo jiné i o budoucnosti jeho lidu, města i chrámu.

Není tedy důvod myslet si, že anděl začne mluvit k Danielovi o něčem, co patří do kapitoly 8. Andělovo poselství v kapitole 8 i 9 dokáže stát samo o sobě a má svůj význam aniž by se musela vypůjčovat čísla, nebo data z jiné kapitoly.

D) V popisu událostí Da 8 ve velkém sporu je úmyslný podvrh!

Ze statí Velkého sporu si můžeme přečíst toto:

,,Miller pokračoval ve studiu proroctví s novou a ještě větší opravdovostí. Celé dny i noci se věnoval studiu toho, co nyní považoval za tak nesmírně důležité a zajímavé. V osmé kapitole knihy Daniel nenašel klíč k tomu, odkdy počítat 2300 prorockých dnů. Anděl Gabriel, který dostal příkaz, aby objasnil Danielovi vidění, mu k tomu poskytl jen částečné vysvětlení. Když prorok ve vidění sledoval strašné pronásledování, které zasáhne církev, opustily ho síly. Více už nedokázal snést a anděl ho na chvíli opustil. Daniel zůstal bez sebe a byl „těžce nemocen po řadu dní.“ Jak napsal:Byv předěšen nad tím viděním, čehož však žádný na mně neseznal. (Da 8,27) Bůh pak vybídl svého posla: Vylož tomuto vidění to. Tento příkaz musel být splněn. Proto se anděl po nějaké době k Danielovi vrátil a řekl: Danieli, nyní jsem vyšel, abych tě naučil vyrozumívati tajemstvím, pročež pozoruj slova toho, a rozuměj vidění tomu. (Da 8,16; 9,22.23) Ve vidění popsaném v osmé kapitole zůstal nevysvětlen jeden důležitý bod týkající se uvedeného údobí 2300 dnů, proto se anděl při svém dalším vysvětlování zabýval hlavně otázkou času. „

GC str. 325 http://www.velkysporveku.eu/vsv/18-americky-reformator/

Podle velkého sporu od ,,inspirované“ EGW si můžeme přečíst, že:

a) Anděl Gabriel, který dostal příkaz vyložit Danielovi vidění to udělal jen částečně.

b) Daniel prý v půlce zděšením ztratil síly a tak ho anděl na chvíli opustil.

c) Daniel pak zůstal nemocen několik dní.

d) Poté prý Bůh anděla znovu vyslal, aby mu vyložil to vidění.

e) A tak se anděl vrátil, ale tentokrát až v kapitole 9 a vysvětlil tedy hlavně otázku času s nevysvětleným bodem období 2300 dnů.

Vypadá to věrohodně a dokonce jsou zde i proložené odkazy citující bibli přímo z osmé a deváté kapitoly Daniele.

Zkuste si samostatně přečíst 8. a 9. kapitolu Da samotně,  v kapitole 8. zjistíte že:

a) Daniel uvádí datum – rok panování krále – a říká, že se mu ukázalo vidění (Da 8,1)

b) Dále je popsána scéna toho vidění, jako děj filmu (Da 8,2-12)

c) Ve vidění jsou najednou kromě Daniele ještě jiní pozorovatelé, ti si u toho povídají (Da 8,13-14)

Zatím je pořád Daniel při síle a Gabriel pořád ještě není na scéně.

d) Když vidění skončilo a Daniel se mu snažil porozumět, přichází Gabriel na pokyn (Da 8,16)

Tento pokyn byl asi Boží. Anděl přichází hned napoprvé, jakmile se Daniel snaží porozumět vidění. Tento pokyn už znovu nikde jinde v kapitole 8 ani 9 nenajdeme!

e) Verše 17 a 18 říkají, že jak se k Danielovi blížil anděl, Daniele to omráčilo a padl k zemi. Není tu napsáno, že Daniele ochromilo pronásledování, které zasáhne církev. Je psáno, že padl, když přicházel anděl. To je v souladu s mnoha jinými místy písma, kde v přítomnosti nebeských bytostí, si lidí neuchovají sílu, nebo tím vzdají úctu.

Stalo se to Ezechieli (Ez 1,28;Ez 3,23) Abrahamovi (Gn 15,12;Gn 17,3;Gn 17,17) Mojžíšovi (Ex 34,8) Jozuovi (Joz 5,14) Balámovi (Nu 22,31) Petru Jakubovi a Janovi (Mt 17,5-6) Pavlovi (Sk 9,4) i Janovi (Zj 1,17; Zj 19,10) .

A dokonce když Ježíše vyšli zajmout vojáci i s Jidášem, tak když se jim Ježíš sám představil, všichni padli k zemi. (Jan 18,6) Neumím si představit s jakým hlasem autoritou a mocí to musel Ježíš pronést.

Padnutí tedy u Daniele není ničím překvapivým. Ale hned verš 18 vysvětluje, že toto nemělo dlouhého trvání. Bible zde říká, že když k němu mluvil anděl, Daniel ležel v mrákotách tváří k zemi. A anděl se ho dotkl a postavil ho na jeho místo. A pak pokračoval s výkladem.

Ani toto není ojedinělé. Ježíš zvedá učedníky na hoře proměnění (Mt 17,7), Jana na Patmosu (Zj 1,17) Ezechiele zvedá Duch Boží a dává mu sílu (Ez 2,1-2).

f) Následuje andělův výklad vidění (Da 8,19-26). Po celou dobu je Daniel plně při vědomí a při síle.

Není psáno, že by věhem výkladu dále někam padnul.

g) Daniel sám popisuje, že zůstal z toho setkání bez sebe a byl z toho nemocen řadu dní. Ale už to, že do stejné kapitoly napsal všechna slova andělova výkladu ukazuje, že si pamatoval vše, co obdržel. A na konci ještě přidává, že když se uzdravil a nabyl sil, tak vstal a konal své povolání u krále.

Kdyby ho anděl opustil jen na chvíli, jak říká EGW, tak se mohl vrátit a vyložit mu to hned jak se Daniel uzdravil a sloužil znovu králi a byla by v kapitole o tom nějaká další zmínka.

Podle bible jsme se tedy dočetli, že:

1) Během vidění byl Daniel při síle a vnímání.

2) Poté co vidění skončilo a on se snažil mu porozumět, je vyslán anděl, aby mu to vysvětlil.

3) Při příchodu anděla z úcty, nebo z ohromení a nedostatku sil, Daniel padl k zemi.

4) Anděl ho ihned znovu postavil na nohy a dal mu sílu, aby mohl vše vyslechnout a porozumět.

5) Při výkladu anděla byl Daniel při síle a při smyslech, na nohou.

6) Po skončení výkladu anděla a po jeho odchodu zůstal Daniel oslaben pro normální běžný život po řadu dní.

7) Ještě v 8 kapitole nabral znovu síly a normálně vykonával svou práci.

Navíc podle datování vždy na začátku kapitol 8 a 9 uplynul mezi viděními minimálně jeden rok vlády krále, možná i více let. Nebyla by to tedy chvilka, na kterou by anděl Daniela opustil a vrátil se zas, jakmile byl Daniel schopen.

Závěr

V bibli tedy není žádná zmínka o tom, že by Daniel v půlce ztratil vědomí, a že by musel anděl své poselství pro něj rozdělovat a čekat až bude moci dovysvětlit, jak to bylo s 2300 večery a jitry.

EGW když vymýšlí tento scénář, aby se to hodilo k propojení výpočtu těchto proroctví, na kterých stojí základ adventismu, tak k tomu cituje verše z Daniele zpřeházeně.

,,Když prorok ve vidění sledoval strašné pronásledování, které zasáhne církev, opustily ho síly. Více už nedokázal snést a anděl ho na chvíli opustil. Daniel zůstal bez sebe a byl „těžce nemocen po řadu dní.“ Jak napsal:Byv předěšen nad tím viděním, čehož však žádný na mně neseznal. (Da 8,27)“ (Velký spor, GC 325)

http://www.velkysporveku.eu/vsv/18-americky-reformator/

Tato citace by měla být z bible v době Danielova vidění, nebo na jeho konci. EGW však cituje z posledního verše kapitoly, kde už má Daniel za sebou celou nadpřirozenou návštěvu!!!

Navíc během celého vidění v Da 8 není zmínka, že by ztratil sílu – to až při výkladu anděla, který ho ale znovu pozvedá.

Citace EGW vytrhává text z bible, aby dokázala, že události byly jinak, než jak je bible sama podává.

Dále:

,,Daniel zůstal bez sebe a byl těžce nemocen po řadu dní.“ Jak napsal:Byv předěšen nad tím viděním, čehož však žádný na mně neseznal. (Da 8,27) Bůh pak vybídl svého posla: Vylož tomuto vidění to. Tento příkaz musel být splněn. Proto se anděl po nějaké době k Danielovi vrátil a řekl: Danieli, nyní jsem vyšel, abych tě naučil vyrozumívati tajemstvím, pročež pozoruj slova toho, a rozuměj vidění tomu. (Da 8,16; 9,22.23)“ (Velký spor, GC 325)

http://www.velkysporveku.eu/vsv/18-americky-reformator/

V bibli bychom tedy měli najít verš, kdy Bůh říká andělovi příkaz ať Danielovi ,,dovyloží“ to vidění až po té řadě dní, kdy je Daniel nemocen. Citace je však vytržená z Da 8,16, tedy z doby, kdy se ještě Daniel s andělem nepotkal!

Citace je totiž po skončení vidění hned jak Daniel chce poprvé porozumět, v půlce kapitoly 8.

Takže anděl Gabriel v tu dobu u Daniele ještě nikdy nebyl! A následující citace (,,nyní jsem vyšel, abych tě naučil vyrozumívati tajemstvím”) není andělova reakce, na Boží příkaz. Příkaz zazněl v kapitole 8 v polovině děje. Anděl říká, že přišel naučit tajemství až v kapitole 9, kdy je po delší době vyslán k Danielovi znovu v reakci na jeho úpěnlivou modlitbu.

EGW tedy vzala dvě přímé řeči, Boží a andělovu, vzdálené od sebe více než několik měsíců a spojila je jakoby do jednoho dialogu, aby spojila 2300 večerů a jiter s proroctví v 9 kapitole.

Není pro to žádná opora z bible. Když si budete číst kapitolu 8 a pak kapitolu 9 tak vás nikdy nenapadne, že by anděl čekal až se Daniel uzdraví z nemoci a doposlechne si původní výklad.

Celá tato konstrukce vznikla až poté, co Miller zveřejnil výpočet konce světa na rok 1844 a jeho následovníci včetně EGW mu uvěřili. Když zjistili, že Ježíš nepřišel, aby neztratili tvář, museli trvat na tom, že výpočet byl správně a chyba je jinde, u někoho jiného, než u nich. Oni zůstali věrní, Bůh zakryl úmyslně chybu ve výpočtu. A pro upevnění obhajoby výpočtu se dopsal tento scénář, od prorokyně, která má přece vhled do událostí v minulosti.

Pokud si mám vybrat, raději věřím biblickému podání a sledu událostí, než těm od EGW, která i když cituje bibli, tak záměrně přehazuje pořadí původního znění, aby potvrdila platnost své verze příběhu.

………………………………………………………………………..

Společné výchozí datum?

Výchozí datum období u Daniele 8 je popsáno jako čin panovníka – zpustošení svatyně a dále se píše náplň toho období.

Výchozí datum Daniele 9 je naopak popsáno a naplněno jako shovívavost jiného panovníka, který propustí Izraelce zpět do své vlastní země a náplň toho období

V kapitole 9 vydává dekret o navrácení Izraele Král, kterému je lid už dávno v podroben a v cizí zemi, zatímco jejich svatyně a město a země jsou zničeny.

V kapitole 8 jde o nájezd cizího krále na Izrael, který má v té době postavené město, fungující svatyni a ,,krásnou zemi”.

Není možné, aby se 70 týdnů let a 2300 večerů a jiter začalo počítat od stejné chvíle!

………………………………………………………………………..

Daniel 8 tedy nemůže být spojován ve výpočtech s Danielem 9, aby bylo dosaženo roku 1844.

Svatyně z Daniele 8 nemůže být ani země, ani nebeská svatyně, protože doba jejího znečištění by musela být 2300 večerů a jiter a tak dlouho není znečištěná hříchem ani země, ani nebeská svatyně.

Svatyni v Da 8 znečistil malý roh, zatímco na zemi přivedl hřích Adam, Eva a had a do nebeské Svatyně vůbec malý roh nemá přístup.

Do nebeské svatyně má přístup i podle Adventistů jen Ježíš Kristus.

Pokud by Ježíš Kristus přenesl naše hříchy do nebeské svatyně a v Danieli 8 se myslí nebeská svatyně, potom by podle Daniele 8 musel být právě Ježíš tím, kdo nebeskou svatyni znečistil (našimi hříchy) a Ježíš by musel být tím malým rohem!! To je přece nerozumný závěr, ke kterému ale vede předpoklad, že v Da 8 se mluví o nebeské svatyni.

Nebo jiná otázka:

Jestliže se v Da 8 mluví o nebeské svatyni, jaká to tedy byla každodenní oběť, kterou tam ten dobyvatel zastavil a kdy?

V Danieli 8 se nemluví o nebeské svatyni! Biblicky tedy proroctví o 2300 letech k roku 1844 z knihy Daniel doložit nelze.